Wat is COPD?

Wat is een zorgprogramma?

U neemt deel aan een zorgprogramma. Dit kan een zorgprogramma zijn voor COPD, hart- en vaatziekten (CVRM) of Diabetes. Om u beter te kunnen helpen en ondersteunen bij uw aandoening werken al uw zorgverleners samen. Zij vormen op die manier een keten. Er wordt dan ook gesproken over ketenzorg.

De betrokken zorgveleners maken afspraken  over welke zorg door wie geleverd wordt en van welke kwaliteit deze zorg moet zijn. Dit wordt vastgelegd in een zorgprogramma. Een zorgprogramma beschrijft het zorgaanbod voor een specifieke, grote groep patiënten. Het is bewezen dat deelname aan dit zorgprogramma de kwaliteit van zorg verhoogt.

Een zorgprogramma is gebaseerd op de Zorgstandaard. Hierin staan afspraken die landelijk vastgelegd zijn door beroepsgroepen en patiëntenverenigingen over hoe de zorg aan een bepaalde groep patiënen er (minimaal) uit moet zien.

De groep van zorgverleners  noemen we een zorggroep. Uw huisarts is aangesloten bij Zorggroep BeRoEmD.

COPD, CVRM en Diabetes

De zorgverleners aangesloten bij Zorggroep BeRoEmD hebben op dit moment zorgprogramma's voor patiënten met COPD, CVRM en Diabetes. Dit betekent onder meer dat er regelmatige controles bij u plaatsvinden. Ook delen wij die resultaten van uw behandeling onderling voor een goede afstemming van de zorg aan u.

Het leren omgaan met uw ziekte staat centraal in het zorgprogramma. U hebt een chronische ziekte. Dat betekent dat deze nooit meer helemaal overgaat. Daardoor kunt u bepaalde dingen niet meer doen die u voorheen wel kon doen. Het betekent doorgaans dat u uw leven moet veranderen. Dat is niet altijd makkelijk. Samen met u kijken we wat u nog wel kunt. Of deels weer zou kunnen doen.

Soms kunt u door uw manier van leven te veranderen er voor zorgen dat u minder last van uw ziekte hebt. Bijvoorbeeld door te stoppen met roken.

Welke concrete zorg gaan de zorgverleners aangesloten bij Zorggroep BeRoEmD u bieden?

In nauw overleg met u stellen ze een persoonlijk behandelplan op. We noemen dit uw "individuele zorgplan". In het zorgprogramma is onderdeel van de zorg:

 • Regelmatige controle door de huisarts en praktijkondersteuner. Ook bij uw algemeen welbevinden en klachten wordt stilgestaan.
 • Een eigen, persoonlijk zorgplan (Individueel Zorgplan, IZP) waarin alle gegevens, bevindingen en afspraken worden vastgelegd. Op die manier is alle informatie toegankelijk voor alle betrokken zorgverleners, en duidelijk vastgelegd voor u.
 • Indien gewenst ondersteuning bij het stoppen met roken.
 • Ondersteuning door andere zorgverleners die in het zorgprogramma meewerken, indien dit noodzakeijk is.
 • Doorverwijzing door de huisarts bij complicaties.

Uit wie bestaat het behandelteam in Zorggroep BeRoEmD?

Afhankelijk van het zorgprogramma dat bij uw ziekte hoort zijn er afspraken gemaakt met verschillende zorgverleners. U krijgt dus niet altijd met alle onderstaande zorgverleners te maken.

 • Uzelf, als patiënt.
 • De huisarts. Uw huisarts is eindverantwoordelijk voor uw zorg. Uw huisarts houdt altijd rekening met andere aandoeningen waarvoor u wellicht ook onder behandeling bent.
 • De praktijkondersteuner, werkzaam in uw huisartsenpraktijk. De praktijkondersteuner is de spil in de ketenzorg. U hebt met uw praktijkondersteuner het meeste contact over uw individuele zorgplan. De praktijkondersteuner voert een aantal vastgelegde behandelingen en controles uit. Dit gebeurt namens de huisarts en onder diens verantwoordelijkheid.
 • De oogarts.
 • Overige specialisten. Afhankelijk van uw chronische ziekte kan dit bijvoorbeeld de internist, longarts, cardioloog, nefroloog of neuroloog zijn. De specialist kan eventueel ingeschakeld worden als zich complicaties voordoen.
 • De diëtist, voor voeding- en leefstijladviezen en begeleiding.
 • De gespecialiseerde pedicure. Indien dit voor u van toepassing is, kan u  doorverwezen worden voor voetzorg naar de pedicure.
 • De podotherapeut. Indien dit voor u van toepassing is, kan u doorverwezen worden voor voetzorg naar de podotherapeut.

Regelmatig hebben deze zorgverleners onderling overleg om de zorg goed af te stemmen. Op die manier blijven alle betrokkenen op de hoogte van uw behandeling.

COPD algemeen

COPD is de afkorting voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease.

Het effect van deze aandoening op de kwaliteit van uw leven is groot. Zowel op fysiek, op sociaal als op emotioneel gebied. U ondervindt problemen bij gewone activiteiten als traplopen en boodschappen doen, maar ook bij het douchen, aankleden en eten. De behandeling richt zich op het verminderen van de klachten en het voorkomen of vertragen van achteruitgang.

COPD omvat de aandoeningen:

 • chronische bronchitis
 • emfyseem

Chronische bronchitis

Bij chronische bronchitis zijn de luchtwegen ontstoken.

Longemfyseem

Longemfyseem is een aandoening waarbij de luchtwegen, de longblaasjes en het steunweefsel (is een verzamelnaam voor bindweefsel, beenweefsel en kraakbeenweefsel) is aangetast.
Door een chronische vernauwing van de luchtwegen is de ademhaling beperkt. De luchtwegvernauwing is permanent aanwezig en grotendeels onomkeerbaar. COPD patiënten hebben vooral last van benauwdheid en kortademigheid, continu hoesten en overmatige slijmproductie.

Om de diagnose COPD vast te stellen wordt het onderzoek spirometrie gebruikt. Een spirometrie is een medisch onderzoek waarbij de longfunctie wordt gemeten. Bij een spirometrie moet de patiënt volledig in- en uitademen en weer inademen. Vervolgens meet het apparaat hoe hard en hoe lang u uitademt.

COPD kent vier stadia. De indeling in deze vier stadia wordt ook wel de GOLD-indeling (Global Initiative for Obstructive Lung Disease) genoemd. Aan de hand van de uitkomst van het spirometrie onderzoek, kan het stadium waarin de patiënt zich bevindt worden bepaald.

De vier stadia zijn:

Licht

Er is sprake van een lichte beperking van de luchtstroom. Patiënten zijn niet altijd ervan bewust dat hun longfunctie abnormaal is.

Matig

Meestal melden patiënten in dit stadium zich bij een arts. Men heeft klachten zoals hoesten, slijm opgeven en kortademigheid bij inspanning.

Ernstig

De luchtstroom is nog meer afgenomen. Patiënten klagen over toegenomen benauwdheid, vermoeidheid en beperkingen in de dagelijkse bezigheden.

Zeer ernstig

In dit stadium is er sprake van een zeer ernstige vermindering van de luchtstroom. Soms dient er extra zuurstof te worden toegediend.

Risico op COPD

De belangrijkste risicofactor om COPD te ontwikkelen is het roken van tabak. Hoe meer en hoe langer men heeft gerookt, hoe groter de kans is op het krijgen van COPD.

Andere mogelijke oorzaken die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van COPD zijn:

 • langdurige blootstelling aan kleine stofdeeltjes, bijvoorbeeld als u werkzaam bent in een houtzagerij of steenhouwerij;
 • meeroken;
 • erfelijke aanleg. Een bepaald eiwit, alpha-1 of AAD genaamd, ontbreekt. Dit eiwit beschermt tegen afbraak van longweefsel. Vaak openbaart deze ziekte zich al op jonge leeftijd;
 • ouderdom.

Chronische bronchitis

Bij chronische bronchitis zwelt het slijmvlies in de luchtwegen op door een langdurige ontsteking en/of een irritatie van het slijmvlies van de bronchiën (de doorgang tussen de luchtpijp en de longen). Hierdoor ontstaat er een gedeeltelijke versperring van de luchtwegen wat de ademhaling bemoeilijkt.

Roken is één van de belangrijkste oorzaak van chronische bronchitis. Als gevolg van roken raken de luchtwegen ontstoken. Daardoor zet de slijmvlieslaag op. De luchtwegen worden daardoor nauwer en er stroomt minder lucht naar de longen. Bovendien ontwikkelen zich meer slijmafscheidende cellen in het slijmvlies. Er komt meer slijm in de bronchi terecht.

Een andere oorzaak van chronische bronchitis is het inademen van vervuilende stoffen en stofdeeltjes.

Mensen met chronische bronchitis hebben last van ernstige hoest, ophoesten van slijm en kortademigheid. Vaak verergeren de verschijnselen bij mistig of koud weer. Ook bij een plotselinge toename van de luchtvervuiling verergert de bronchitis vaak. In een later stadium van de ziekte kan iemand zelfs bij lichte dagelijkse bezigheden buiten adem raken.

Risico's op chronische bronchitis:

 • prikkels uit de omgeving, bijvoorbeeld tabaksrook, koude lucht, stof of bepaalde geurstoffen.

Longemfyseem

Longemfyseem is een vergevorderd stadium van chronische bronchitis waarbij de longblaasjes in de longen zijn uitgerekt en beschadigd.

In de longen wordt de verbruikte lucht vervangen door verse lucht. De zuurstof uit de verse lucht wordt opgenomen en kooldioxide wordt afgestaan. De uitwisseling van de lucht vindt in de longblaasjes plaats. Als de longblaasjes beschadigd zijn, dan neemt de oppervlakte van de long af, waardoor minder zuurstof door de long kan worden opgenomen.

Voor de verspreiding van de zuurstofrijke lucht naar de longblaasjes zorgen de luchtpijptakjes. Als de luchtpijptakjes beschadigd zijn, dan zakken ze makkelijk in elkaar en sluiten ze de luchtblaasjes af. Hierdoor blijft er verbruikte lucht in de afgesloten blaasjes zitten en kan er geen verse lucht in. Het gevolg is dat een COPD-patiënt meer lucht moet inademen om het bloed van dezelfde hoeveelheid zuurstof te voorzien. Het volume van de longen neemt zo geleidelijk toe. Dit veroorzaakt kortademigheid. Bovendien verliezen de longen hun elasticiteit: ze kunnen niet langer uitzetten en weer samentrekken. Hierdoor kunnen de longblaasjes niet meer helemaal leeglopen en kunnen ze minder verse lucht innemen.

Risico op longemfyseem:

 • roken;
 • vervuilde lucht (industriële luchtverontreiniging, uitlaatgassen);
 • langdurige blootstelling aan drijfgassen uit spuitbussen (aerosol);
 • erfelijke aanleg. Een bepaald eiwit, alpha-1 of AAD genaamd, ontbreekt. Dit eiwit beschermt tegen afbraak van longweefsel. Vaak openbaart deze ziekte zich al op jonge leeftijd;
 • ouderdom

Website gebouwd door Webparking